Sidebar

El passat 14 de juliol de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el RDL 20/2012, que entre altres mesures tributàries modificava els tipus impositius d'IVA a partir de l'1 de setembre de 2012.

Modificació tipus impositius IVA; elevació tipus general i reduït a partir del 01/09/2012, quedant establerts en els següents;

Tipus general: del 18% al 21%

Tipus reduït: del 8% al 10%

Tipus síper reduït: es manté al 4%

Modificació tipus aplicables en el règimen de recárrec d'equivalència, quedant establerts en els següents;

Tipus general: del 4 al 5,20%

Tipus reduït: del 1 al 1,40%

Tipus súper reduït: es manté al 0,50%

Lliuraments de bèns objectes de l'impost especial sobre les labors del tabac: es manté al 1,75%.

Alguns bèns i serveis que fins la data se'ls aplicava el tipus reduït passaran a ser gravats pel tipus general 21%, a continuació les indiquem els més destacats;

a.Serveis perruqueria i serveis complementaris.

b.Les flors i plantes vives ornamentals.

c.Serveis mixts d'hosteleria, espectacles, discoteques, sales de festes, barbacoes, sopars espectacle, cafès-teatres, pubs, karaokes o altres similars.

d.Material escolar, s'aplicarà el súper reduït només als àlbums, partitures, mapes i quaderns de dibuix. A més dels llibres escolars, diaris i revistes.

Aplicant-se el general, al material didàctic d'ús escolar, inclosos els puzzles, jocs didàctics, mecanos, cartulines, agendes, blocs manualitats, compassos, plastilina, ceres, pintures, témperes, quaderns d'espiral, rotllos plàstic folrar llibres, motxilles i qualsevol material complementari a l'anterior.

Es manté el tipus general per al material d'oficina, paper, tippex, pósit, pegament, tisores, bolígrafs, grapadores, gomes d'esborrar, maquinetes, etc…

e.Assistència sanitària, dental i cures termals, que no consisteixin en el diagnòstic, prevenció i tractament de malalties, s'aplicarà el tipus general als serveis de depilació làser, cirurgia estètica, mesoterapia, tractaments d'aprimament, elaboració d'informes periciales de valoració del dany corporal i certificats mèdics.

f.Els serveis per empreses funeraries i cementeris.

g.L'entrada a teatres, circs, parcs d'atraccions, parcs zoològics, cinemes i exposicions, mantenint-se el tipus reduït en l'entrada de biblioteques, arxius i centres de documentació, museus, galeries d'art i pinacoteques.

Aplicació dels tipus impositius en determinats casos;

a.Els pagaments a compte efectuats amb anterioritat a l'1 de setembre de 2012 sobre lliurament de bèns i prestacions de serveis el tipus impositiu aplicable haurà estat el vigent en el seu moment, encara que el lliurament del bè o prestació del servei es realitzi amb posterioritat al 31 d'agost de 2012.

b.En el cas de devolucions d'envasos, embalatges, descomptes, bonificacions i ràpels, la rectificació ha d'efectuar-se tenint en compte els tipus que es va aplicar en el seu moment, i no el vigent en el moment de la rectificació.

c.S'aplicaran els nous tipus impositius a les contraprestacions que contractualment s'exigeixin amb posterioritat al 31 d'agost de 2012, independentment de que es tractin de serveis o subministraments que corresponguin a consums anteriors a aquesta fecha.

d.El tipus aplicable, vindrà determinat per la meritació, que en aquest cas és la data de posada a disposició d'aquests bèns. Per tant, si una mercaderia s'entrega a mitjans del mes d'agost i la factura s'emet el día 2 de setembre, el tipus serà el 8 o el 18% segons procedeixi, i no el vigent el dia d'emissió de la factura.

Es manté fins el 31-12-2012, el tipus impositiu del 4% respecte al lliurament d'edificis o part dels mateixos aptes per a la seva utilització com a habitatges, incloses las places de garatge amb un màxim de dos unitats i annexos en ells situats, que es transmetin conjuntament. A partir del 01-01-2013, el tipus impositiu aplicable serà el 10%.

Amb efectes des de l'1 de setembre de 2012, s'amplia el concepte d'EXECUCIÓ D'OBRA IMMOBILIÀRIA, considerant-se lliuraments de bèns les execucions d'obres que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d'una edificació, si cumpleixen els requisits marcats per llei, quan l'empresari que executi l'obra aporti una part dels materials utilizats, sempre que el cost dels mateixos no excedeixi del 40% de la base imposable.

Igualment es seguirà aplicant el tipus impositiu reduït del 10% en l'execució d'obres de renovació i reparació realizatdes en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, quan cumpleixin els següents requisits:

1.- Que el destinatari sigui persona física, no actuï com a empresari o professional i utilitzi l'habitatge a que es refiereixen les obres per al seu ús particular.

No obstant això també es comprendran en las citades execucions d'obres quan el seu destinatari sigui una comunitat de propietaris i que aquesta edificació sigui destinada principalment a habitatges, al menys el 50% de la superficie construïda.

2.- Que la construcció o rehabilitació a que es refereixen les obres hagi conclòs al menys dos anys abans de l'inici d'aquestes últimes.

3.- Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas de que els aporti, el seu cost no excedeixi del 40% de la base imposable de l'operació, amb efectes des de l'1 de setembre de 2012, anteriorment era un 33%.

A continuació li detallo el link de la pàgina web d'Hisenda on es detallan els bèns i serveis en general amb la comparació dels tipus impositius vigents fins el 31/08/12 i els aplicables posteriorment;

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos

 

 

Comparte / Comparteix

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn