Sidebar

A) FACTURES

 Totes les factures i les seves còpies hauran de  contenir, com mínim, les següents dades o requisits:

    Número i si escau sèrie, ha de ser correlativa dins de cada sèrie, podent-se establir sèries diferents, como per exemple, si existeixen diversos centres de treball o si realitzen operacions de diferent naturalesa. La sèrie únicament és obligatòria en el cas de factures rectificatives.
    Data d'expedició.
    Data de l'operació (o dels pagaments anticipats), si és diferent de la data d'expedició.
    Nom i cognoms o raó social, tant de l'expedidor com del destinatari.
    NIF de l'expedidor i del destinatari.
    Domicili de l'expedidor i del destinatari, si el destinatari és una persona física, que no actuï com a empresari o professional, no serà obligatoria la consignació del seu domicili.
    Descripció de les operacions, indicant les dades necessàries per determinar la base imposable de l'IVA i el seu import, incloent el preu unitari, unitats, descomptes, etc...)
    Tipus impositius aplicats.
    Quota d'IVA, ha de reflectir-se per separat.
    Podran incloure's en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates per un mateix destinatari, havent de ser expedida com màxim l'últim dia del mes natural en el que s'hagin efectut les operacions.

Excepcions emissió factura:

No serà necessari indicar les dades del destinatari quan, l'operació sigui inferior a 100,00€ (IVA exclòs) i el destinatari no sigui empresari o professional.

Factures rectificatives, s'han d'expedir en el cas de que la factura no compleixi algun dels requisits detallats anteriorment i/o pel càlcul incorrecte de la base imposable o de la quota de l'IVA. En el supòsit de modificació per devolució de mercaderies, envasos i embalatges, NO serà necessari expedir factura rectificativa, només s'haurà de realitzar rectificació en la factura que s'expedeixi per una operació posterior al mateix destinatari, restant l'import de les mercanderies, envasos i embalatges retornats de l'import del nou lliurament.

DUPLICAT FACTURES, únicament s'admet l'emissió de duplicats quan en un mateix lliurament de béns o prestació de serveis concorren diversos destinaris, i en el cas de pèrdua de l'original, havent de fer constar l'expressió "duplicat".

B) Documents substitutius de les factures - ELS TÍQUETS; l'obligació d'expedir factura, excepte en els casos que sempre és obligatori, podrà suplir-se per l'expedició d'un tíquet i la seva corresponent còpia, en les operacions que s'indiquen a continuació, quan el seu import no sigui superior a 3.000€ (IVA Inclòs):

    Vendes al detall.
    Vendes o serveis a domicili del consumidor.
    Vendes o serveis en ambulància.
    Transport de persones i  els seus equipatges.
    Serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars i similars, així com el subministrament de menjars i begudes per consumir en l'acte.
    Sales de ball i discoteques.
    Serveis telefònics prestats mitjanant cabines o targetes magnètiques o electròniques recarregables que no permeten la identificació del portador.
    Utilització d'instal·lacions esportives.
    Revelat de fotografies i servei prestats per estudis fotogràfics.
    Aparcament de vehicles.
    Serveis de videoclub.
    Tintoreries i bogaderies.
    Autopistes de peatge.

Contingut mínim dels tíquets,

    Número i si escau sèrie, ha de ser correlativa.
    NIF de l'expedidor.
    Nom i cognoms o raó social de l'expedidor.
    Tipus d'IVA aplicats o l'expressió "IVA Inclòs".
    Import total.

En cap cas els tíquets són vàlids per a justificar la deducció de l'IVA SUPORTAT.

 

Comparte / Comparteix

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn